Порядок написания заявки на изобретение

Порядок написания заявки на изобретение это едва ли не самый распространенный среди тех кто обращается по поводу патентования изобретений и полезных моделей вопрос. Поскольку как правило это инженеры то они любят действовать соблюдая определенную логику и по алгоритму.
Порядок написания заявки на изобретение

Логика раскрытия изобретения (полезной модели) описана в «Правилах составления и подачи заявки на изобретение и заявки на полезную модель» и представлена в приведенном далее алгоритме составления заявки на изобретение (полезную модель).
1. Название изобретения (идентичное во всех материалах заявки). Определяет что будет служить предметом изобретения (полезной модели).
2. Проблема и краткое состояние рассматриваемого вопроса (преамбула)
3. Известные аналоги, совпадающие по назначению с изобретением (полезной моделью).
4. Характеристика недостатков известных аналогов и выбор ближайшего аналога (прототипа) для последующего сравнения с заявляемым изобретением (полезной моделью).
5. Техническая задача изобретения, вытекающая из возможности устранения выявленных недостатков.
6. Технический результат, обеспечивающий решение технической задачи
7. Полное описание средств и методов реализации изобретения (предпочтительно) или ссылка на их известность до даты подачи заявки (приоритета).
8. Примеры или другие сведения, демонстрирующие возможность реализации изобретения или полезной модели (в тексте описания изобретения должны присутствовать все признаки, приведенные в формуле).
9. Чертежи, рисунки, схемы, таблицы и т. п. иллюстративный материал (представляется на отдельных листах).
10.Формула изобретения. Определяет объем правовой охраны и характеризует изобретение (полезную модель) совокупностью существенных признаков (т.е. признаков, необходимых и достаточных для обеспечения указанного заявителем технического результата)
11. Реферат. Служит информационно-справочной цели.
Поскольку в большинстве случаев заявители планируют подачу в Украине текст далее на языке на котором должна быть составлена заявка – на украинском. Указанный текст также имеет комментарии которые смогут помочь заинтересованным лицам понять какую именно информацию они должны раскрыть в тех или иных материалах заявки на изобретение (полезную модель).

Алгоритм складання заявки на винахід (корисну модель)
В комплект заявки на видачу патенту України на винахід (корисну модель) входять:
1. Заява на видачу патенту України на винахід (корисну модель) – 3 екз.
2. Опис винаходу (корисної моделі) – 3 екз;
3. Формула винаходу (корисної моделі) – 3 екз;
4. Креслення та/або інші ілюстративні матеріали – 3 екз;
5. Реферат – 3 екз;
6. Документи, що додаються до заявки (при необхідності) – 1 екз.

Опис винаходу (корисної моделі) має наступну структуру:
1. Клас МПК, до якого на думку заявника, відноситься винахід (корисна модель) (в правому верхньому кутку).
2. Назва винаходу (корисної моделі) – точна, конкретна, невелика за обсягом, має відповідати класу МПК (по центру).
3. Галузь техніки до якої відноситься винахід (корисна модель), і переважна область використання винаходу (корисної моделі).
Винахід відноситься до галузі електротехніки та може бути використаний… в… для…
4. Характеристика відомих аналогів (як мінімум двох) з зазначенням їх недоліків і бібліографічними даними джерела інформації.
Відомий пристрій того ж призначення (назва) за патентом України № … від …
Недоліком такого пристрою є те, що …
Відомий також пристрій… (назва) (патент України № … від …”).
Недоліком такого пристрою є те, що …
5. Характеристика прототипу (найбільш близького аналогу), вибраного серед аналогів з посиланням на бібліографічні дані джерела інформації де він розкритий, його ознаки, з вказівкою на ті з них, що співпадають з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), який заявляється. Розгорнуто вказують недоліки особливо відмітивши ті з них, які ліквідуються винаходом (корисною моделлю).
Найбільш близьким за технічною суттю і технічним результатом, що досягається до заявленого є пристрій… (назва) (патент України № … від …”), що складається з… (дослівно частина формули винаходу що йде до слів «який відрізняється тим, що»)
Недоліками даного пристрою є те, що …
6. Суть винаходу (корисної моделі) де детально розкривається задача на вирішення якої спрямовано винахід (корисну модель) і вказується технічний результат на досягнення якого спрямовано винахід (корисну модель).
В основу винаходу (корисної моделі) поставлена задача вдосконалити… (назва прототипу) шляхом … (частина формули винаходу (корисної моделі) що йде після слів «який відрізняється тим, що» ), що забезпечує… (технічний результат)
7. Розкриття суттєвих ознак винаходу (корисної моделі). Описується як наявність нових ознак в технічному рішенні, що заявляється, у взаємодії з вже відомими, дозволяє отримати нові властивості.
Завдяки наявності … забезпечується можливість…
8. Перелік креслень (ілюстрацій) з коротким поясненням того що зображено. Кожна ілюстрація називається словом фігура. Якщо фігура одна, то вона не нумерується. Фотографії і таблиці нумеруються окремо.
Суть винаходу (корисної моделі) пояснюється кресленнями. На фіг. 1 зображено…, на фіг. 2 зображено…
9. Відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).
Пристрій описують в статичному стані (з чого складається, як здійснюють збирання) з цифровими позначеннями, починаючи з 1, фіг. 1, по мірі згадки, та в динаміці (описують його роботу в дії) від ведучого елементу до залежного.
10. Опис варіантів виконання (якщо вони є).
11. Опис найбільш бажаного варіанту виконання пристрою.
12. Підписи заявника(ків) (в правому нижньому куту).
Кожна сторінка опису винаходу (корисної моделі) нумерується (зверху посередині сторінки, по порядку)

Формула винаходу (корисної моделі)
Формулу винаходу оформлюють наступним чином. Слова “Формула винаходу” (без лапок, по центру). Далі, з нового рядка, формула: (Назва винаходу), (спільні з прототипом ознаки), (слова: який (яка)відрізняяться тим, що) (нові, суттєві ознаки).
В правому нижньому куту підписи заявника(ків).

Креслення
Креслення оформляють наступним чином. В верхньому правому куту назва винаходу (корисної моделі). По центру креслення, кожну фігуру окремо. В правому нижньому куту підписи заявника(ків).

Реферат
Реферат оформляють наступним чином. Слово «Реферат» (без лапок, по центру). Слова:
Об’єкт винаходу: (назва винаходу (корисної моделі)).
Галузь застосування: (перелік галузей, де можливо використання винаходу (корисної моделі)).
Суть винаходу: (опис суті винаходу).
Альтернативні рішення (якщо вони є): (варіанти виконання винаходу (корисної моделі)
Технічний результат: (результат, що досягається внаслідок реалізації винаходу (корисної моделі)).

Таковы в целом основные требования к форме представления информации в материалах заявки на выдачу патента Украины на изобретение (полезную модель). Для того же чтобы данная форма была наполнена содержанием нужно провести определенную, требующую квалификации в области интеллектуальной собственности работу по идентификации изобретения (полезной модели), в частности качественно провести патентный поиск.
Пример описания к патенту на изобретение составленного согласно описанного алгоритма представлен ниже.

Загрузить (PDF, 220KB)

© 2014, А.И. Дейнеко. Все права защищены. Копирование разрешено на условиях указания активной прямой текстовой ссылки на адрес публикации http://patent.kh.ua/invention/poryadok-napisaniya-zayavki-na-izobretenie.html


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *